تجارت و کارآفرینی

چه کاری را یک کارآفرین هرگز نباید انجام دهد؟

چه کاری را یک کارآفرین هرگز نباید انجام دهد؟ من این درس را با متحمل شدن سختی ها آموختم… داشتیم با دوستم آبجو می‌نوشیدیم، می‌خندیدیم و از هم صحبتی مان لذت می‌بردیم. آبجو داشت تاثیر خودش را می‌گذاشت و همه چیز واضح تر بنظر می‌رسید… یک ایده دارم، بیا یک مرور بیشتر

توسط جمشید سلطانزاده، قبل