تعریف اقتصاد حاکم در دنیا با دو گاو

تعریف اقتصاد حاکم در دنیا با دو گاو. کمونیسم. دو گاو دارید. دولت هر دو را از شما میگیرد و در عوض اندکی شیر برای‌تان میدهد. سوسیالیسم. دو گاو دارید. یکی را به همسایه‌تان میدهید. فاشیسم. دو گاو دارید. دولت هردو را از شما میگیرد و مقدار کمی شیر برایتان میفروشد.