چه دیدگاهی مخصوص ‌جاپانی هاست؟

با دوست جاپانی ام هروکی، پشت چراغ ترافیک منتظر بودیم تا از سرک عبور کنیم. بعد از ظهر یک شنبه بود، یک روز خلوت در شهری بیرون از توکیو و هیچ موتر و یا شخصی در آن منطقه نبود. رو به دوستم هروکی گفتم رفیق: میدانم که چراغ سرخ است، ادامه مطلب…