چه دلیل مثبتی وجود دارد که یک شخص دانشگاه نرفته بجای آن تجارت خود را راه اندازی کند؟

تصور کنید، شما یک گاو خوشحال، به نام کلارابل هستید. و شیر تولید می کنید. شما تنها گاو شیری در شهر خود هستید، به همین دلیل شما و شیر شما خیلی معروف و با ارزش هستید. درست؟ وقتی دوستان شما متوجه موفقیت شما می‌شوند، ‌آنها هم در شهر مثل شما، ادامه مطلب…

با اینکه طفلی ندارم، چرا باید مالیه پرداخت کنم تا اطفال دیگران به مکتب بروند؟

در روزگارقدیم، مردی به نام هونی زندگی می کرد. در مسیر راه با پیر مردی که در حال کاشتن درختخرنوب بود روبرو شد. هونی از پیر مرد پرسید چند سال طول میکشد تا درخت خرنوب میوه بدهد؟ پیر مرد پاسخ داد: هفتاد سال. هونی متعجب شد و فریاد زنان گفت: ادامه مطلب…